• تاریخ: 2019/09/01
  • شناسه خبر: 13243

مداحی که صدای گرمش بر دل های عزادارحسینی التیام بخش است/ مداحان به سنت های خوب مداحی دقت کنند/ جریان عاشورا بین همه عقاید ومذاهب مورد تکریم هست

پناهی، مدیحه‌سرایی و اشعار ذاکران و محبان اهل‌بیت عصمت و طهارت را در شرایط کنونی بسیار مهم می داند و ازبزرگان  ومتولیان می خواهد جهت مدیریت برنامه های محرم دقت لازم را داشته باشند . ...

اشاره : در ماه محرم و صفر هر کسی می خواهد به شکلی ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا(ع) ادا کند، یکی با سرودن شعر، یکی با برپاکردن خیمه عزای حسینی، دیگری با نوشتن کتاب، دیگری با ترسیم یک تابلو و ارائه هنر و مداحان با مداحی و واعظان با سخنران های خود.

ابراهیم پناهی از ستارگان مداح اهل بیت عصمت و طهارت در استان کهگیلویه وبویراحمد است که عمری را با افتخار به مداحی خاندان عصمت و طهارت(ع) می پردازد وحنجره اش وقف اهل بیت است.

مداحی که صدای گرمش در هیات های عزاداری و کوچه و خیابان ها بر دل های عزادار حسینی و التیام بخش مصیبت های عاشورایی است .

ایشان مدیحه‌سرایی و اشعار ذاکران و محبان اهل‌بیت عصمت و طهارت را در شرایط کنونی بسیار مهم می داند و ازبزرگان  ومتولیان می خواهد جهت مدیریت برنامه های محرم دقت لازم را داشته باشند .

پناهی، وحدت واحترام به همه افراد و عقاید مختلف و استفاده ازمنبرعلما و مداحان که به سنت های خوب مداحی دقت میکنند را در ماه محرم مورد تاکید قرار داد.

وی در یادداشتی به بررسی قیام عاشورا و مصائب اهل بیت (ع) پرداخته و برای حرکت در مسیر حسینی مطالبی را متذکر شده است که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

ان الحسین مصباح الهدی وسفینه النجاه

فرارسیدن ایام حزن واندوه محرم شهادت امام حسین علیه السلام اولاد و اصحابش رابه محضریکایک محبین وهمه آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می نمایم.

یکی ازوالاترین فرهنگ جهان هستی که بین همه عقاید ومذاهب وگروههای جهانی بویژه مسلمانان مورداحترام وتکریم هست جریان عاشوراست.

جریان عاشورایک حرکت کاریزمایی بودکه کمترانسانی می تواند آنراخوب تفسیرکند. چراکه نقش وحرکت عاشورا را فقط مظلومیت عزا وگریه معرفی کرده واین بجای خودموردتائیداست. ولی کافی نیست.اما اگربادقت فراوان این حرکت عظیم رابامطالعه دقیق وعمیق باابزاررسانه ای بخصوص که امروز دردسترس همه هستش میتواندمبلغ خوبی باشیم.

ازنظراین حقیرجریان عاشوراکه درطول زندگی بشریت رخ داده رابه چنددسته تقسیم کرده وتقدیم عزیزان می نمایم.

۱-قبل ازحادثه عاشورا مسائل سیاسی پیش آمده بودکه واقعیت وحادثه عظیم کربلا نیازمندی بودکه خداوندتقدیرنمود این مسائل به این شکل بودکه ازطرفی حکم خداراغصب کردند و اون جریانی که نباید رخ می داد رخ داد. (زور….درمقابل افراد به ظاهردین دار..پول…درمقابل دین فروشان، استفاده ازجهل درمقابل جاهلان که ازدین فقط جزئی ازآنرا رامی دانستند..و……….) وازهمه مهم تر تخریب چهرهایی که اسلام را دقیقادرک و اسلام راخوب می شناختند ۲٫تحرک مردمی که بدون کوچکترین شناخت دنبال افرادی می رفتندکه نباید می رفتند.  می دانستند چه کسی حق بود ولی بخاطر دو روز دنیا و غافل ازآنکه آخرش فنا وتباهی بود. قدم برداشتند و بهترین انسانها راکنارزدند و حاصلش صلحی بودکه بعدازآن خیانت ونامردی به ظاهرمسلمانی که خود را درمیان مردم با ریا حفظ می کرد، برخوردکرد و صلح انسان مصلحی که صلحش برای حفظ ارزشهای دین اسلام وحفظ مصالح اسلام بودراپاره وحدود مفادومصوبات را آشکارشکستند ودرآخرباشهادت مظلومانه آن مصلح منجرشد

۳٫٫احساس خطربعداز نامردشخصیتی که لااقل حفظ ظواهرمیکرد (معاویه)ولی کارخودش بود انتخاب یزید بعنوان خلیفه مسلمین که باعث رسوایی درهمه امور شده بود و ارکان اسلام با وجود چنین موجود خطرناک به لرزه درآمده بود نیازبه بک جریان انقلابی بودکه حمایت مردم رامی طلبیدکه متاسفانه بازپول وجهالت کارخودراپیش می بردمواجه می شدند خب با این تفاسیردیگر با وجودیزید اسلام نابود میشد.

 سوال،چه بایدمی شد؟وچه بایدکرد؟

۴-سکوت بعضی ازخواص بخاطرترس ازیزیدوعوامل

۵-ترس بعضی ازمردم مسلمان نماکه باسکه شیطانی که آخرت خودرافروختن

۶- وعده و وعید به بعضی کسانی که کینه باعدالت علی ع داشتند.

۷-قدرت تبلیغی دردستگاه  خلیفه یعنی یزید درحوزه جنگهای روانی ونفوذدردل کسانی که ازدین فقط جزئی می دانستندوآنها بخاطر دیناری جذب شدند

۸ -کافردانستن کسانی که برخلیفه زمان خروج می کردن

۹-فاصله گرفتن بعضی ازخواص ازاین جریان مهم (جمله آنها..به ماچه..چه یزیدخلیفه چه حسین خلیفه باشد به حال ماکه فرقی نمیکند.)

۱۰-زیرپاگذاشتن مبانی دینی وفکری واعتقادی ورواج دادن عوامل بی دینی دربازارازجمله نوشیدن شراب درملاعام وغارت کردن بیت المال

۱۱-اعتمادبه انسانی بعنوان خلیفه که غیرفساددرجامعه ورهاکردن مدیریت درتمام اموروانسانی که میمون خودرابالاترازوجودانسان وسگ بازی اوشهره عام وخاص بود

۱۲-ازهمه مهمتراحساس نابودی دین توسط این فردونوچه هاونوکرانس.

خوب بایددرمقابل این جریان نابودکننده همه زحمات رسول خداکه خون به دل شد وعمرشریف خود را دراین راه سپری  کرد را چه کسی بایدمی گرفت؟

چه شخصیتی ها فدای این راه شدند.

علی علیه سلام..فاطمه زهراعلیهاسلام..حسن علیه سلام..حمزه ها..ابوذرها..مقدادها..عمارها..مالک اشترک ها..وو….مگرمیشد درمقابل این جریان سکوت کرد؟هرگز..مگرمن حسین مرده ام که انسانی دائم الخمر..حیوان بازبخواهد با آبروی اسلام بازی کند. اگریزید بخواهدخلیفه مسلمین بماندباید فاتحه اسلام راخواند.  پس ای شمشیرها..ای نیزه هاآماده باشیدکه درمقابل همچین تفکری ایستادگی می کنم تادین جدم رسول الله زنده بماند..حتی اگرکشته شوم.باتعبیری که دستگاه تبلیغی یزید و یزیدیان به جامعه تلقین وتزریق شده بود شروع حرکت حسین بن علی راملحدانه تفسیرکردند و او را خارجی نامیدند یعنی ازدین خارج وکافرشده است.

اماحسین همه چیزراپذیرفت وتمام زندگی خودرابرداشت وبرای اثبات شریعت اصلی دین محمدحرکت نمود تا درمقابل غاصبی ملحدقیام کند حتی بانابودی اولاد واصحاب خود. چراکه این حرکت رابقای دین میدانست (خیلی ها آمدندگفتن حسین دست از این کار بردار باجان خود بازی نکن.درمقابل خلیفه شمشیربلندنکن) جواب امام عاشقان (هیات من ذله) دراین مسیرالهی امام حوادثی رخ دادکه خلاصه اشاره میکنم.

۱-حرکت انقلابی امام

۲-پیوستن بعضی ازخواص ومردم به امام

۳-موقعیت شناسی عالمانه امام

۴-بردن تمام اولادواصحاب خود

۵-بدون کوچکترین واهمه وترس برای سرانجام انقلاب

۶-آماده جان دادن درراه اهداف انقلاب

۷-آزادی تام به افرادیعنی کوچکترین اجباری درمسیرجهت پیوستن به این حرکت نبودیعنی باشیوه بصیرت افزایی واخلاق حسنه خودبرای جذب افرادی جهت عاقبت بخیری سفارش می کردندکه خیلی هاشب عاشورابخاطرترس ازکشته شدن وحفظ جان خودکه عاقبت به شرچیزی نبودامام خودرابدون بصیرت رهاکردند.

۸-تبلیغ چهره به چهره امام جهت آگاهی مردم

۹-ایجادتفکرازخودگذشتن تابخدارسیدن

۱۰-ایجادروحییه معرفت ومحبت واطاعت دربین اصحاب ویاران

۱۱-تداوم این حرکت تاابد(انقلاب اسلامی)

۱۲-مشخص شدن مردازنامرد.

۱۳-دادن خون برای بقای ارزشهای الهی درزمان خود

۱۴-تدوین شعائراسلامی داراین مسیر

۱۵-ایجادتحول بنیانی درتداوم این حرکت

۱۶-شروع حرکت برای شروع دیگرحرکت توسط انسانهای آزادیخواه

۱۷-ونابودی ظلم.بافرستادن سفیرخودبه کوفه شهرهزارفرقه وشهادت او توسط انسانی پلید،بابی بصیرتی واعجاز سکه وجهل وترس دیکتاتوری خواستن جلوی این مسیررابگیرند اماهیهات من الذله.  پیش بسوی کربلا وشهادت او و یاران واصحابش..

خلاصه ای ازجریان کربلا

۱-لشکرچندهزارنفری درمقابل فرزندرسول خدا

۲-آمدن خواص دنیاطلب ومقام پرست درمقابل امام حاضر

۳-خرج از بیت المال وعده ها..قول هامثل حکومت ری.ایجادتنش دربین مسلمان ..شکاف بین همه مسلمان باقدرت زور

۴-بدون کوچکترین شناخت درمقابل امام خودایستادن

۵-دریک جمله خدا زیرپاگذاشتن برای منافع دنیوی خود..امادرمقابل یکلشکری ۷۲ نفره بازنان وکودکان معصوم.

۲-معرفت کامل به امام خویش بابصیرت والا

۳-آماده شهادت برای زنده نگه داشتن اسلام ناب

۴-حضورانسانی آسمانی امام عصرامام حسین علیه سلام که وجودپیامبرخدابود  ۵-حضورخواص بابصیرت دراین لشکر..عباس ولایتمدار..زهیرتاجر..حرتوبه کننده..وهب مسیحی..فرزندان امام حسن وامام حسین.پیرعارف حبیب بن مظاهروو

۶-اوج خلوص وبندگی دراین لشکر

۷-شجاعت وایثارواخلاق مداری دراین لشکر

۸-همه چیزاکنارگذاشتن فقط برای رسیدن بخدا

۹-آمده اندتاباین قلیل لشکردرمقابل کثیرالشکرحقانیت حکومت الهی وزنده نگه داشتن اسلام ناب محمدی راباخون خودآبیاری واین حرکت تداوم انقلاب های حسینی.

عزیزان حسین درس آزادی..آزادگی..شجاعت ..عزت..درمقابل ظلم ایستادن،ایثارگری، اعتقادبه مبانی دینی، احترام به کرامت انسانی،انجام واجبات وترک محرمات حتی درجنگ، که نمازظهرعاشورا برای همیشه ماندگارامربه معروف ونهی ازمنکر.

اعتقادبه قرآن کریم وتلاوت وعمل به آن ازدرسهای عاشورابود

بعضی ازرهبران جهان پیروزی انقلاب خودرا وقتی میخواهند تشریح کنند باتمام وجودحرکت عاشورار الگوی معرفی میکنند. انقلاب ما،جنگ ما،امروزه تحول جهانی عاشورایی ما، همه وهمه ازحرکت جهانی امام حسین بود و تا دولت امام عصرخودمان.

درآخرچندسفارش بعنوان فصل الخطاب عرض می کنم وتمام.

۱- امام فرمودند این محرم وصفراست که انقلاب رازنده نگه داشته است

۲- حسین چراغ هدایت وکشتی نجات است

۳- گریه برحسین ثواب امابدورازافراط وتفریط

۴- اهمیت امام به انجام واجبات وترک محرمات

۵- درس دشمن شناسی امام در حادثه عاشورا،کاری نکنیم که دشمن در بین ما نفوذ کنه.

۶-ازبزرگان جهت مدیریت برنامه های محرم دقت لازم را میطلبم.

ازجمله وحدت واحترام با همه افراد و عقایدمختلف راستفاده ازمنبرعلما..استفاده ازمداحان که به سنت های خوب مداحی دقت میکنند.

برگزاری ادعیه تاپان دهه محرم و صفر و از همه مهمتر تلاوت قرآن و  زیارت عاشورا فراموش نشود.

برای تعجیل درفرج امام عصر و سلامتی رهبرعزیز و فرزانه انقلاب و پیروزی اسلام در مقابل کفر دعا کنیم.

التماس دعا

ابراهیم پناهی /مداح اهل بیت (ع)

  • ناشناس - 2019/09/02 در 00:51

    احسنت آقای پناهی عزیز دوست داشتنی

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست