اختلاف احمدی نژاد با صداوسیما خسارت زیادی متوجه کشور کرد/ در تهران بالای ۶۰ درصد به ماهواره دسترسی دارند/ آرشیوی از سازمان برای مستند ضد انقلاب به سرقت نرفته / صداوسیما با استقلال جلوی روحانی ایستاد

اختلاف احمدی نژاد با صداوسیما خسارت زیادی متوجه کشور کرد/ در تهران بالای ۶۰ درصد به ماهواره دسترسی دارند/ آرشیوی از سازمان برای مستند ضد انقلاب به سرقت نرفته / صداوسیما با استقلال جلوی روحانی ایستاد

چون ســازمان صداوسیما زیر نظر دولت نیســت؛ دولت‌ها توقــع دارند همان‌طور که اگــر روزنامه‌ای دارند کاملاً در خدمت سیاست‌های دولت باشد. سازمان این‌طور نیست و این نقطه قوت است و متعلق به همه کشور است و هر ســه قوه نماینده ناظر دارند و حکم اینجا را رهبری می‌دهند.

گزارش تصویری

گردشگری

خبرگزاری های کشوری سایت‌های استانی