تقدیر رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان از مدیر هنرستان کشاورزی آیت الله ملک حسینی

تقدیر رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان از مدیر هنرستان کشاورزی آیت الله ملک حسینی

کاووس کشاورز برگزاری برنامه های متعدد آموزشی وفرهنگی درهنرستان کشاورزی را یادآور شد وگفت: تقریبا همه مسئولان مرتبط با مسائل آموزشی در دستگاهای مختلف در برنامه های این هنرستان حضور پیدا کردند که اکثر این برنامه ها در سطح مدارس استان برای اولین بار اجرا شده بود.

گزارش تصویری

گردشگری

خبرگزاری های کشوری سایت‌های استانی